Sei Network: kripto para ticareti için özel olarak tasarlanmış ilk Blockchain

Sei Network Nedir?

Sei blok zincirinde geliştirilen bir DEX’in işlem ücretleri

Sei Network Coin rolleri nelerdir?

Sei Network Ekibi ve Ortakları

--

--

Döviz, Altın, Emtia ve Kripto Para ile ilgili gelişmeleri takip edebilirsiniz. - https://www.borsa.net/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Borsa.net

Borsa.net

Döviz, Altın, Emtia ve Kripto Para ile ilgili gelişmeleri takip edebilirsiniz. - https://www.borsa.net/